นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

       วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านปากหมาก จะเป็นโรงเรียนที่ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่มาตรฐานการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี ตามความต้องการของสังคมและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ

             1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 4 - 7  ในเขตบริการให้ได้รับ    การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

             2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหกและได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

            3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

       4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

            5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

            6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

     

Comments