ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนบ้านปากหมากได้จัดตั้งขึ้น   เมื่อวันที่  20  กันยายน  2475   โดยหลวงพิศาลสุรกิจ นายอำเภอเมืองเลย  มีพระภิกษุแสง  จันทร์ปิตุ   เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคลารามบ้านปากหมากเป็นครูสอน     ใช้ทะเบียนร่วมกับโรงเรียนประชาบาลตำบลนาอ้อ (โรงเรียนบ้านนาอ้อ )

            .. 2475  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายลี  โอฐวิจิตต์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประชาบาล  ตำบลนาอ้อ 2 ( วัดบ้านปากหมาก )

             .. 2475 - 2497   นายลี  โอษฐวิจิตร

             .. 2497 - 2526   นายจันทร์ทอง  จันทร์พาณิชย์

             .. 2526 - 2536   นายหยาด  ชัชวาลย์

             .. 2536 - 2556   นายนพรัตน์  ชัชวาลย์

             .. 2556 - 2559   นายถวิล  มาสาซ้าย

             พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ

             ปัจจุบันมีนายเหลาทอง  ศรีวิเศษ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากหมาก  เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  8  ห้องเรียน  พื้นที่โรงเรียนมีทั้งหมด  14  ไร่  24.30   ตารางวา

Comments