กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายพีระ  ไมตรีสวัสดิ์            ประธานกรรมการสถานศึกษา                ประธานกรรมการ

2. นายเกษม  ผิวสวัสดิ์              ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

3. นางรัชฎาพร  คำอ่าง             ผู้แทนครู                                        กรรมการ

4. นางกองลัย  จันพาณิชย์         ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ

5. นางเพียรทอง  โกษาจันทร์      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ

6. นายสนอง  จันทะข้อ             ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

7. นายสงวน  พรมพุทธา           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา         กรรมการ

8. นายจงรัก  นาสอนสิน            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

9. นายเหลาทอง  ศรีวิเศษ           ผู้อำนวยการสถานศึกษา                    กรรมการและเลขานุการ

 


Comments