วิสัยทัศน์ พันธกิจ

                                         วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านปากหมาก จะเป็นโรงเรียนที่ผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่มาตรฐานการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี ตามความต้องการของสังคมและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐา      

                                                   พันธกิจ

               1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ 5 - 6  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

         2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้เข้าเรียนจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก  และได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

         4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

         5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

         6. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด


Comments